NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN LÀ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG EPR QUỐC GIA

Rate this post

Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng RPR quốc gia. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ chính là giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR).

Nhiệm vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện EPR

Được thành lập theo Điều 88 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ chính là tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ tiếp theo của Hội đồng EPR quốc gia là tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì, thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện EPR.

Thực hiện nhiệm vụ này, Hội đồng EPR quốc gia sẽ tổ chức xây dựng tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế, hoạt động xử lý chất thải và đề xuất Bộ TN&MT xem xét, phê duyệt để công bố công khai; thẩm định, biểu quyết thông qua các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, hoạt động xử lý chất thải của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật và trình Bộ TN&MT xem xét, phê duyệt;  thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu và hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu và trình Bộ trưởng BT&MT xem xét, ban hành.

Hội đồng EPR quốc gia còn có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT kết quả hoạt động hàng năm; cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng giúp việc Hội đồng trước khi Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành. Ngoài ra, Hội đồng EPR quốc gia thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ TN&MT giao.

Hội đồng EPR quốc gia có đại diện của nhà sản xuất, nhập khẩu và các tổ chức môi trường, xã hội

Theo Quyết định số 252/QĐ-BTNMT, Bộ trưởng Bộ TN&MT là Chủ tịch Hội đồng EPR quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Phó Chủ tịch thường trực và Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là Phó Chủ tịch. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT là Ủy viên thường trực. Các ủy viên của Hội đồng EPR quốc gia gồm đại diện của các Bộ: TN&MT, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương; đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam và Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam.

Hội đồng EPR quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành. Hội đồng EPR quốc gia được sử dụng con dấu của Bộ TN&MT trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ trưởng Bộ TN&MT giao.

Hội đồng EPR sẽ thẩm định, biểu quyết thông qua các hồ sơ đề nghị hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm.

Hội đồng EPR quốc gia có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ TN&MT. Ủy viên thường trực Hội đồng EPR quốc gia là Giám đốc Văn phòng giúp việc Hội đồng EPR quốc gia.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng giúp việc Hội đồng EPR quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Bộ Tài Nguyên & Môi Trường

—–
– Website: duytanrecycling.com
– LinkedIn: https://lnkd.in/gmgvx_Gf
– Facebook: https://www.facebook.com/duytanrecycling
– Youtube: DUYTAN Plastic Recycling
☎ Hotline: (+84-27) 2377 992
#packaging #plasticrecycling #circulareconomy

 

Share

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật về phát triển b