Management

NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN

Các dự án, về cơ bản là các nhiệm vụ được giao cho một nhóm sẽ được hoàn thành đúng hạn. Đây là nơi mà người quản lý dự án đảm bảo rằng các nhóm được phân công làm việc hoàn toàn hiểu được những kỳ vọng từ dự án, và cung cấp một những gì được yêu cầu đúng thời hạn. Người quản lý dự án giống như cầu nối giữa khách hàng và nhóm làm dự án, để cung cấp cho cả hai những gì bên còn lại đang mong đợi từ dự án. Do đó, giao tiếp giữa khách hàng và “the project resources” diễn ra thông qua người quản lý dự án. Người quản lý dự án dẫn dắt cả nhóm để đảm bảo rằng các mục tiêu đã đạt được và được giao cho khách hàng trong thời hạn quy định mà không có bất kỳ lỗi nào. Người quản lý dự án hành động như một đầu tàu và dẫn đầu dự án đến bến bờ thành công, vì số phận của toàn bộ dự án phụ thuộc vào họ.


Department:

Subscribe to our newsletter!

Register to receive environmental news and updates.